Skip to main content

Algemene Voorwaarden 

 

Projecten 

Algemene voorwaarden Projecten Energie van Oranje bv 

 

Artikel 1 Aanduidingen en begripsbepalingen 

1.1. Opdrachtgever: De aan Energie van Oranje bv gelieerde ondernemingen, die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel Opdrachtnemer heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding daaromtrent, ook wel te noemen: ‘Energie van Oranje’. 

1.2. Opdrachtnemer: De partij waaraan Opdrachtgever een Opdracht heeft verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel de partij die door Opdrachtgever is uitgenodigd tot het doen van  een aanbieding daaromtrent. 

1.3. Opdracht: De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al de door Opdrachtgever gedane aanvragen en verstrekte Opdrachten, zowel voor (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten alsook het uitvoeren van werkzaamheden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waarnaar door Opdrachtnemer op enigerlei wijze 

wordt verwezen, wijst Opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk van de hand. 

2.2. Opdrachtnemer is gehouden zijn aanbieding overeenkomstig de door Opdrachtgever in haar aanvraag opgegeven specificaties te doen en staat ervoor in dat zijn aanbieding dienovereenkomstig is geschied. 

2.3. Indien Opdrachtnemer een aanbieding wenst te doen of een Opdracht wenst te aanvaarden op basis van afwijkende of aanvullende voorwaarden dan wel specificaties, dan dienen deze afwijkingen of aanvullingen aan Opdrachtgever tijdig vooraf schriftelijk ter kennis te worden gebracht en door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk te worden aanvaard. 

2.4. Uitsluitend schriftelijk verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mogelijk op een aanbieding van Opdrachtnemer (een) volgende Opdracht(en) of een wijziging van of een aanvulling op een Opdracht. 

2.5. Opdrachtnemer zal een origineel exemplaar van de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht uiterlijk twee weken na dagtekening, maar in ieder geval voor de aanvang van de uitvoering van diens Opdracht, bevoegd ondertekend (hetzelfde geldt 

voor eventueel daaraan gehechte en te tekenen bijlagen) aan Opdrachtgever retourneren. Indien Opdrachtnemer retournering van de bevoegd ondertekende Opdracht, eventuele bijlagen inbegrepen, binnen gestelde termijn achterwege laat, is 

Opdrachtgever gerechtigd eventuele (betalings)verplichtingen, voortvloeiende uit de Opdracht, op te schorten tot het moment dat de door Opdrachtnemer bevoegd ondertekende Opdracht en eventuele bijlagen zonder voorbehouden en/of verdere 

afwijkende of aanvullende voorwaarden van de zijde van Opdrachtnemer in het bezit is/zijn van Opdrachtgever. 

2.6. Indien Opdrachtgever twee of meer natuurlijke of rechtspersonen Opdracht heeft verleend ofwel heeft uitgenodigd tot het 

doen van een aanbieding, zijn deze natuurlijke of rechtspersonen hoofdelijk verbonden Opdrachtnemers en als zodanig steeds ieder hoofdelijk en voor het geheel gehouden alle verplichtingen uit hoofde van deze uitnodiging/Opdracht na te komen. 

2.7. Indien Opdrachtgever een Vennootschap in Oprichting Opdracht heeft verleend ofwel heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding blijven de oprichters, ook na bekrachtiging van de Opdracht door de inmiddels opgerichte vennootschap, ieder 

hoofdelijk voor nakoming van alle uit hoofde van de Opdracht/uitnodiging voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk. 

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid en meldingsplicht Opdrachtnemer 

3.1. Tenzij de Opdracht anders bepaalt, geschiedt voor de uitvoering van de Opdracht benodigd vervoer, laden en lossen en tassen c.q. aanbrengen van zaken voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

3.2. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever tijdig en schriftelijk te waarschuwen voor eventuele fouten, omissies en/of onduidelijkheden in de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. 

Indien Opdrachtnemer bovengenoemde verplichting niet, niet tijdig of onvoldoende nakomt, blijft Opdrachtnemer in gebreke en is Opdrachtnemer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor alle uit zijn handelen dan wel nalaten voortvloeiende schadelijke 

gevolgen. 

3.3. Opdrachtnemer is verplicht te voldoen aan alle door de wet- en regelgeving (en de toezichthouders daarop) gestelde en te stellen eisen, waaronder -doch niet beperkt tot- de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In 

het kader van de Wbp is Opdrachtnemer gehouden om de vereiste en noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te treffen, zodat data-lekken voorkomen kunnen worden. Indien (desondanks) sprake is van een data-lek is Opdrachtnemer verplicht deze terstond te melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer voornoemde verplichting(en) niet, niet tijdig of onvoldoende nakomt, blijft Opdrachtnemer in gebreke en is Opdrachtnemer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor alle uit zijn handelen 

dan wel nalaten voortvloeiende schadelijke gevolgen. Boetes vanwege het College Bescherming Persoonsgegevens, alsmede daarmee verband houdende kosten aan de zijde van Opdrachtgever, die het gevolg zijn van handelen dan wel nalaten van 

Opdrachtnemer, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed. 

 

3.4. Opdrachtnemer is verplicht zich voor ten minste € 2.500.000 (twee miljoenvijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis te verzekeren en verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid (dekking voor vergoeding van gevolgschade daaronder 

begrepen). 

 

Artikel 4 Correspondentie 

4.1. Correspondentie, gericht aan Opdrachtgever met betrekking tot de uitnodiging, aanbieding en Opdracht en correspondentie, gericht aan Opdrachtgever, inhoudende een aanzegging met rechtsgevolg (zoals bijvoorbeeld een 

ingebrekestelling, opschorting, opzegging of ontbinding van de Opdracht), geschiedt uitsluitend schriftelijk. 

4.2. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden uitsluitend begrepen: correspondentie verstuurd per post, per fax of 

per e-mail. In geval van verzending per e-mail moet sprake zijn van bevoegd getekende gescande (PDF of gelijkwaardig) 

stukken. 

4.3. Andere correspondentie dan bedoeld in artikel 4.1 mag tevens per gewone e-mail verstuurd worden. 

 

Artikel 5 Prijs 

5.1. De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn vast. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en welke andere kostenverhogende factoren dan ook, zijn derhalve niet verrekenbaar, tenzij dit in de 

Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald. Alsdan zal verrekening plaatsvinden conform de in de Opdracht opgenomen betalingssystematiek. 

5.2. Prijzen zijn gebaseerd op franco levering, inclusief emballage gelost en getast c.q. aangebracht op aanwijzingen van Opdrachtgever, tenzij dit in de Opdracht anders is bepaald. 

5.3. Leveringen in afwijking van hetgeen in de Opdracht is bepaald, worden door Opdrachtgever niet betaald, tenzij Opdrachtgever hiervoor schriftelijk een aanvullende Opdracht heeft verstrekt zoals bedoeld in artikel 2.4. van deze Algemene Voorwaarden. 

5.4. Betaling vindt plaats uiterlijk 21 dagen nadat de factuur door Opdrachtgever is ontvangen. 

 

Artikel 6 Verbod tot cessie, verpanding en eigendomsoverdracht vorderingen 

6.1. Het is Opdrachtnemer verboden uit de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht voortvloeiende vorderingen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom 

over te dragen. Dit verbod heeft goederrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 7 Vrijwaring 

7.1. Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever (procedureel) te vrijwaren voor alle schade, hoe ook genaamd, die aan de zijde van Opdrachtgever mocht ontstaan als gevolg van dan wel verband houdend met de uitvoering van de Opdracht. 

7.2. Opdrachtnemer is verplicht de in artikel 7.1 bedoelde schade op eerste aanzegging, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, met inbegrip van daarover verschuldigde wettelijke rente, aan 

Opdrachtgever te vergoeden. 

7.3. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om (latente) betalingsverplichtingen van Opdrachtnemer door middel van inhoudingen op de opdrachtsom te verrekenen. 

 

Artikel 8 Verrekeningsbevoegdheid 

8.1. Opdrachtgever is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtnemer dan wel (enige) aan Opdrachtnemer gelieerde onderneming(en) uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met datgene wat Opdrachtgever, dan wel één of meerdere aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en), aan Opdrachtnemer verschuldigd is/zijn of zal/zullen zijn. 

 

Artikel 9 Uitvoering 

9.1. De in de Opdracht vermelde levertijd bindt Opdrachtnemer, met dien verstande dat Opdrachtgever het recht heeft deze levertijd nader vast te stellen zonder dat dit aanspraak op prijswijziging of enige andere vergoeding met zich meebrengt. 

9.2. Opdrachtgever is bevoegd de volgorde van leveranties of werkzaamheden van Opdrachtnemer (nader) te bepalen. 

9.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is uitbesteding en/of onderaanbesteding van (delen van) de Opdracht door Opdrachtnemer niet toegestaan. 

9.4. Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever desgevraagd alle gewenste informatie met betrekking tot de Opdracht 

te verstrekken. 

 

Artikel 10 Auteursrecht en geheimhoudingsplicht 

10.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van Opdrachtgever afkomstige documenten dan wel overige bedrijfsinformatie en kennis in de meest ruime zin van het woord, die bij Opdrachtnemer bekend 

zijn, tenzij de uitvoering van de Opdracht anders vereist. 

10.2. Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die Opdrachtgever verstrekt blijven eigendom van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd of gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of anderszins benut 

worden dan uitsluitend voor de Opdracht. Voormelde documenten zullen door Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever worden geretourneerd. 

10.3. Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld komen uitsluitend aan Opdrachtgever toe en mogen niet dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld. 

10.4. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te vrijwaren voor schade als gevolg van een inbreuk op auteurs- en /of octrooirechten van derden, (Opdrachtgever en Principaal daaronder begrepen) voor zover die inbreuk verband houdt met de (uitvoering van de) Opdracht. 

 

Artikel 11 Ontbindingsbevoegdheid Opdrachtgever 

11.1. Indien Opdrachtnemer: 

  1. niet tijdig respectievelijk niet op afroep van Opdrachtgever levert dan wel welke andere verplichting dan ook uit hoofde van de Opdracht niet dan wel niet tijdig nakomt, ofwel;
  2. er niet in slaagt de geleverde zaken, diensten et cetera wat betreft kwaliteit, afmeting, toleranties et cetera aan de in de Opdracht genoemde eisen (dan wel onverminderd hetgeen in de Opdracht is bepaald naar het oordeel van Opdrachtgever daaraan te stellen redelijke eisen) te laten beantwoorden, ofwel;
  3. diens eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aan vraagt, onder bewind, beheer of curatele wordt geplaatst, ofwel;
  4. zich geconfronteerd ziet met een beslag op (een substantieel deel van) diens vermogen, dit laatste ter beoordeling van Opdrachtgever, ofwel;
  5. de bedrijfsuitoefening staakt of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij in dat laatste geval aannemelijk wordt gemaakt dat de uitvoering van de Opdracht geen nadeel daarvan ondervindt, of wel;
  6. zijn verplichtingen terzake van de Opdracht niet nakomt,

is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk (voor het nog niet uitgevoerde gedeelte) te ontbinden. Deze ontbindingsmogelijkheid laat onverlet het recht van Opdrachtgever de Opdracht verder zelf uit te (doen) voeren. Voor de omstandigheden genoemd onder a., b. en f. geldt dat eerst wanneer Opdrachtnemer in 

verzuim is, het recht van Opdrachtgever tot ontbinding van de Opdracht bestaat. Bij ontbinding van de Opdracht conform de onder art. 11.1. genoemde bevoegdheid zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds is gepresteerd door Opdrachtnemer met verrekening van al hetgeen Opdrachtgever te vorderen heeft van Opdrachtnemer, mede op grond van het in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 

 

Artikel 12 Gedragscode 

12.1. Opdrachtnemer zal zich conformeren aan de normen, vereisten en voorwaarden zoals in onze gedragscode is vermeld. 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht 

13.1. Op deze Algemene Voorwaarden, de uitnodiging tot het doen van een aanbieding alsook op de Opdracht is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

 

Artikel 14 Wijzigen algemene voorwaarden 

Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wijziging zal door Opdrachtnemer tijdig aan Opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld. De actuele algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze website: www.energievanoranje.com